Algemene voorwaarden

Versie 15-02-2017

Deze colofon geldt voor de website 'Fysiotransparant.nl' en alle daaraan gekoppelde domeinen en subdomeinen

Proclaim

Aan de samenstelling van 'Fysiotransparant.nl' is alle mogelijke aandacht besteed. De ontwikkelaars van 'Fysiotransparant' doen er alles aan om de inhoud van deze website zo actueel mogelijk te houden. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat therapeuten die gebruik maken van deze site interactief betrokken zijn bij de inhoud: suggesties, aanvulling, vragen om delen verder uit te werken zijn welkom!!

Beheren

Het beheer van de website 'Fysiotransparant.nl' berust bij het team van 'Fysiotransparant.nl'

Aansprakelijkheid

'Fysiotransparant.nl' staat er niet voor in, dat de informatie altijd juist en volledig is. Het is hierbij namelijk ook afhankelijk van gegevens van derden. Daarom is 'Fysiotransparant.nl ' niet verantwoordelijk voor onduidelijkheden, fouten of onjuistheden. De bezoeker is volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de website. De bezoeker zal zelf (of met anderen) de juisheid moeten toetsen indien dat voor hem / haar van belang is. Aan de websites onder 'Fysiotransparant.nl' kunnen geen rechten worden ontleend; "Fysiotransparant.nl' is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van of in verband met het gebruiken van de inhoud van 'Fysiotransparant.nl'.

Auteursrechten

De auteursrechten van de inhoud van 'Fysiotransparant.nl'  berusten bij de beheerder. Het is de bezoeker van 'Fysiotransparant.nl' niet toegestaan informatie te downloaden, te printen, te publiceren of te gebruiken in andere websites zonder schriftelijke toestemming van de beheerder (een e-mail bericht met deze toestemming heeft geen rechtsgeldigheid!).

Praktijkaccount

De praktijkaccount is een unieke inlogmogelijkheid, en is alleen voor de eigen praktijk bestemd. Het is niet toegestaan de praktijkaccount aan derden ter beschikking te stellen 

Privicy regelement

"Fysiotransparant.nl' respecteert de privicy van alle gebruikers van haar site, en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwlijk wordt behandeld.

Gebruik van uw gegevens

'Fysiotransparant.nl' gebruikt de gegevens (naam, e-mailadres) om haar klanten de volgende diensten te leveren

  • Informeren over ontwikkelingen
  • Gegevens over het gebruik van de website helpt om de website verder te verbeteren

Gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

Cookies

Cookies zijn kleine brokjes informatie die door uw brouwser worden opgeslagen op uw computer. Fysiotransparant.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. 

Samenstelling

Ontwerp en realisatie: Ron van Duinen, fysiotherapeut, socioloog en promotietraject (niet afgerond) naar e-health in de fysiotherapie

  • contact: r.van.duinen@planet.nl of 06-25369010

Privacy Verklaring

Website 'Fysiotransparant' hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Website 'Fysiotransparant' houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als website 'Fysiotransparant' ben ik/zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door website 'Fysiotransparant' verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan website 'Fysiotransparant' de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht:
Geboortedatum
BSN
Uw persoonsgegevens worden door website 'Fysiotransparant' opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 15 jaar.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Website 'Fysiotransparant' bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens website 'Fysiotransparant' van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Naam: Website 'Fysiotransparant'

Straat: Prins WillemAlexanderlaan 63

Postcode / Plaats: 3818ZL Amersfoort

e-mailadres: r.van.duinen@planet.nl